Gebiedsprofiel ‘Dorp’ als werkagenda voor de komende jaren

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op basis van de input uit de bewonersbijeenkomst van woensdag 20 maart en daar op volgende diverse werkateliers heeft de werkgroep een gebiedsprofiel ‘Dorp’ opgesteld.

Dit gebiedsprofiel, voor Itteren en Borgharen, is in lijn met de concept gebiedsprofielen zoals deze door de gemeente ten behoeve van de gemeentelijke Omgevingsvisie 2040 onlangs zijn gepresenteerd.

Het voorliggende gebiedsprofiel ‘Dorp’ vormt dan ook een bouwsteen voor  deze gemeentelijke Omgevingsvisie.

Dit profiel ‘Dorp’ vormt daarnaast het uitgangspunt voor de verdere invulling van onze eigen Omgevingsvisie Borgharen-Itteren 2025, de werkagenda voor de komende jaren.

 

Overzichtskaart concept gebiedsprofielen Omgevingsvisie gemeente Maastricht

 

Gebiedsprofiel ‘Dorp’

Rustig wonen in een landschappelijk aantrekkelijke omgeving; met aandacht voor behoud en versterken karakteristiek Maasdorpen.

Hoge kwaliteit openbare ruimte; meer ruimte voor groen binnen het openbaar gebied, aantrekkelijke leefomgeving met netwerk van ontmoetingsplekken. Levendigheid en dynamiek in de ontmoetingsgebieden door functiemenging.

Optimale leefbaarheid in de dorpen; pro-actief beleid (o.a. gemeente) ten aanzien van maatschappelijke- en sociaal-culturele voorzieningen. Mee-koppelkansen die door ontwikkelingen  (o.a. Rivierpark Maasvallei) ontstaan benutten. Buurtbetrokkenheid heeft permanent aandacht, verenigingen zijn een kristallisatiepunt van activiteiten.

Gedifferentieerd woningaanbod; het aantrekkelijk maken om in de dorpen te komen en blijven wonen. Ruimte voor nieuwbouw binnen de kades, levensbestendige woningen voor ouderen, starterswoningen voor jongeren, combinatiemogelijkheden van wonen en zorg.

(Hoogwater)Veiligheid; overstromingen hebben in het verleden grote impact op de samenleving gehad. Het is van groot belang om het huidige beschermingsniveau ook in de toekomst te waarborgen. Nieuwe ontwikkelingen mogen geen toename voor het overstromingsrisico tot gevolg hebben. Handhaving van hoogwaterveiligheid dient met respect voor het landschap uitgevoerd te worden.

Energietransitie en milieu; stimuleren gebruik alternatieve energiebronnen, daarbij wel aandacht voor aantasting waardevol landschap/verstoring historisch straatbeeld. Bewustmaken van eigen verantwoordelijkheid voor de effecten van een vervuild milieu op de gezondheid van bewoners en eigen leefomgeving. Structurele oplossing voor zwerfvuil o.a. langs de Maasoevers.

Aantrekkelijke en veilige routes richting stad; zowel de dagelijkse als de recreatieve netwerken optimaal aansluiten op de omringende gebieden. Belangrijke verbindingen: Stadshart – Frontenpark – Rivierpark – Buitengoed Geul en Maas – Groene loper- Geuldal. Internationaal: rondje Rivierpark – Belgische Kempen – Geuldal.

Rivierpark Maasvallei als groene motor; mogelijkheden voor kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Ruimte voor horecaconcepten in de ontmoetingsgebieden passend bij de aard van het dorp. Horecagebiedsprofiel past binnen gebiedsagenda Rivierpark Maasvallei. Mogelijkheden voor (kleinschalige) seizoensgebonden activiteiten binnen het gebied. (excl. natuurgebieden). Aantrekkelijke fiets- en wandelroutes voor bewoners en toeristen met verblijfsmogelijkheden.

Aantrekkelijk landschap voor beleving, welzijn en vrijetijdseconomie; mogelijke transitie van grootschalig cultuurlandschap naar natuur. Behoud en versterken kleinschalige landschapselementen, versterken kleinschalig cultuurlandschap in en rondom de dorpen, natuurovergangsgebieden ook toegankelijk voor mindervalide mensen, wilde natuur met struinpaden.

Verbinden verleden – heden – toekomst; archeologie, cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed als belangrijke dragers zichtbaar en beleefbaar maken. Watersysteem als onderdeel van de geschiedenis; waterbiografie van de historische rivierdelta met bewonersterpen. Een eventuele ‘Groene rivier’ dient hier invulling aan te geven (mee-koppelkans).

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit profiel? Neem dan contact op met de werkgroep via info@itterenborgharen.nl

Sluit Menu