Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040: vastgesteld

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op 25 juni jl. heeft het College van B&W Maastricht de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040’ vastgesteld. Na bijna anderhalf jaar van intensieve gesprekken met bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, belanghebbenden en strategische partners ligt er met de Ontwerp Omgevingsvisie een eerste conceptversie van het gewenste eindproduct: een strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht richting 2040. Daarmee is er een belangrijke mijlpaal in het proces bereikt.

De Ontwerp Omgevingsvisie bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de integrale visie voor de fysieke leefomgeving beschreven, waarin drie thema’s centraal staan. In deel 2 staan de beleidsdoelen per beleidsveld beschreven en wordt ingegaan hoe deze samenhangen met de integrale visie zoals beschreven in deel 1. Beide documenten kunt u downloaden via deze website of op de website van de gemeente Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingsvisie.

Vervolgproces

Op korte termijn zijn er drie mogelijkheden om u te laten informeren over en te reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie: een informatieronde, een stadsronde en de terinzagelegging.

Informatieronde

Ten eerste wordt de Ontwerp Omgevingsvisie op dinsdag 27 augustus (van 17.00 tot uiterlijk 18.30 uur) gepresenteerd in een informatieronde in de Raadzaal van het stadskantoor Maastricht: Mosae Forum 10. Doel van deze bijeenkomst is ‘informeren’. Raadsleden en andere geïnteresseerden krijgen deze avond een toelichting over het instrument Omgevingsvisie en de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn in de Ontwerp Omgevingsvisie voor Maastricht. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om informatieve vragen te stellen.

Stadsronde

Ten tweede wordt een week later, op dinsdag 3 september (van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur), een extra (raads)avond ingepland voor een stadsronde over de Ontwerp Omgevingsvisie. Deze bijeenkomst vindt wederom plaats in de Raadzaal van het stadskantoor Maastricht. Doel van deze bijeenkomst is ‘dialoog en/of debat’. Raadsleden en overige geïnteresseerden krijgen hier de ruimte om hun visie of reactie te geven en met elkaar hierover in gesprek en/of in debat te gaan. De Ontwerp Omgevingsvisie wordt niet aangepast naar aanleiding van de stadsronde. De belangrijkste conclusies worden vastgelegd in een verslag en meegenomen in de verwerking van de zienswijzen.

Terinzagelegging

Op 13 september (streefdatum!) is de gemeente voornemens om te starten met de terinzagelegging. Deze periode duurt zes weken. Bewoners en partijen krijgen dan de gelegenheid om (schriftelijk) te reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie door het formeel indienen van een zienswijze. De zienswijzen worden vervolgens verwerkt in een definitieve Omgevingsvisie en voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Planning

De streefplanning ziet er dan als volgt uit:

Datum   Bijeenkomst/ product
27 augustus 2019, 17.00 – 18.30 uur informatieronde
3 september 2019, 19.30 – 22.00 uur stadsronde
13 september – 24 oktober 2019 terinzagelegging en inspraakmogelijkheid via zienswijzen
november 2019 verwerking zienswijzen
december 2019 – januari 2020 besluitvorming verwerking zienswijzen en vaststelling definitieve Omgevingsvisie Maastricht 2040 (raadsbesluit)

 

Bron: Gemeente Maastricht


Ontwerp_Omgevingsvisie_Maastricht_2040_deel_1

Ontwerp_Omgevingsvisie_Maastricht_2040_deel_2

Sluit Menu