Omgevingsvisie 2025

De gemeente Maastricht heeft inmiddels een Omgevingsvisie 2040 voor de gehele gemeente opgesteld.

Deze Omgevingsvisie is de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht: de doelen en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040, dus ook voor Borgharen en Itteren.

Het gaat o.a. over onderwerpen als mobiliteit, groen, natuur, water, infrastructuur, veiligheid, cultureel erfgoed, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed en ontwikkellocaties. De gemeente wil in het ontwikkelingstraject zoveel mogelijk burgers en belanghebbenden betrekken, dit in het kader van burgerparticipatie. Onder de nieuwe Omgevingswet (per 01.07.2023) zijn gemeenten verplicht om aan te geven hoe belanghebbenden worden betrokken bij de besluitvorming

Naar aanleiding van deze Omgevingsvisie 2040 is medio 2018 een werkgroep OBI (Omgeving Borgharen Itteren) geformeerd bestaande uit inwoners van Borgharen en Itteren die zich tot doel gesteld hadden om een eigen omgevingsvisie te ontwikkelen. Deze visie is inmiddels gereed en op deze website te raadplegen.

De werkgroep van mening is dat we de regie over onze leefomgeving niet louter en alleen aan gemeente en politiek over moeten laten, het is immers onze eigen fysieke leefomgeving. Door middel van projecten willen wij als werkgroep werken aan een betere leefomgeving voor de beide Maasdorpen. Dit willen we samen met de bewoners doen door gebruik te maken van de lokale kennis en deskundigheid en op die manier invulling geven aan een actieve manier van burgerparticipatie.

Download de conceptversie van de Omgevingsvisie Borgharen Itteren 2025 hieronder in PDF formaat: