Renovatie brug Itteren voor bewoners Itteren en Borgharen onacceptabel!

Deel dit bericht:

Dat renovatie brug Itteren onacceptabel is kun je vanuit diverse oogpunten beargumenteren. Feit is dat uit welk oogpunt je het ook bekijkt, elk punt negatief scoort. Onderstaand wordt gekeken naar de volgende punten: juridisch, financieel, verkeerskundig, maatschappelijk en overlast.

Juridisch:

 1. Er ligt een door beide partijen getekende uitvoeringsovereenkomst. Dit is een zaak van de gemeente Maastricht.

Financieel:

 1. Blijkbaar kan nieuwe brug niet meer aangelegd worden binnen het beschikbare budget omdat de kosten twee keer zo hoog zijn als geraamd, 2021 vergeleken met 2019. Dat kosten de laatste jaren zijn gestegen is duidelijk maar een overschrijding van 100% is wel erg hoog. Waarschijnlijk is de raming veel te laag geweest.
 2. Minister heeft bekend gemaakt dat er geen geld is voor nieuwe infrastructuur maar ook dat beschikbare budget ingezet gaat worden voor bruggen en sluizen die op leeftijd zijn worden vervangen of een groot onderhoudsbeurt krijgen (bron: De limburger 18/03/2023). Beschikbare budget kan dus ingezet worden voor nieuwe brug Itteren (renovatie is iets anders dan groot onderhoud!).
 3. Nu de 9.10m. van de baan is kan nieuwe brug op oude hoogte aangelegd worden. Uitvoering zal daardoor stukken goedkoper uitvallen.
 4. Als er op enig moment na de renovatie toch een nieuwe brug komt worden er dubbele kosten gemaakt!
 5. Naast kosten renovatie moet rekening gehouden met extra kosten zoals kosten nadeelcompensatie. Te denken valt aan claims Sibelco en ARRIVA. Daarnaast moet alsnog een verkeersveilige fietsbrug aangelegd worden. Aanleg van deze brug is in 2019 gecancelled i.v.m. aangekondigde aanleg nieuwe brug.

Verkeerskundig:

 1. Brug Itteren is van 1935 en voldoet volgens de huidige ontwerprichtlijnen niet aan de eisen van deze tijd. De brug is 5 meter breed, huidige eis is 6 meter en zelfs dat is als op de brug twee vrachtauto’s elkaar tegenkomen aan de smalle kant, met name omdat er geen uitwijkmogelijkheid is op de brug.
 2. Renovatie houdt in dat er niets veranderd aan de huidige situatie. Er zal gewerkt blijven worden met VRI’s met alle ongemak van dien. Dat wil zeggen lange wachttijden omdat met name fietsers zorgen voor lange ontruimingstijd. Brug Itteren maakt onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk. Dat wil zeggen dat er naast het utilitaire fietsverkeer ook sprake is van veel recreatief fietsverkeer. Fietsers zorgen vaak voor onveilige situaties omdat er regelmatig door rood wordt gereden.
 3. Ook scootmobielers maken gebruik van het fietslicht. Snelheid is echter zodanig dat oversteek binnen de beschikbare tijd problematisch is.
 4. Er wordt van de brug ook gebruik gemaakt door wandelaars. Voor mensen met een kinderwagen is oversteek echter vrijwel onmogelijk vanwege blokkade voetpad met betonnen blokken.
 5. Er komt geen fietsveilige verbinding zoals reeds in 2018 beloofd.

Maatschappelijk:

 1. Uit het chronologisch overzicht blijkt dat we al jaren lekker worden gemaakt met allerlei beloften die steeds weer niet worden nagekomen, geschonden, uitgesteld of wat dan ook. Denk aan faunapassage, later gewijzigd in fiets/faunapassage, later gewijzigd in een fietsveilige oversteek en uiteindelijk niet is gerealiseerd. In 2018 is bekend gemaakt dat er een nieuwe brug aangelegd zou worden die uiterlijk 2023 in gebruik genomen zou worden. Sinds die tijd is datum ingebruikname in verband met allerlei ontwikkelingen o.a. probleem met gasleiding steeds verder verschoven. Zelfs indien op dit moment wordt besloten om nieuwe brug aan te leggen, ligt deze er niet voor 2030. Is beeldkwaliteitsplan vastgesteld? Hoe komt brug er uit te zien, zijn er al tekeningen? Communicatie over verloop is minimaal. Met omgevingsmanagers RWS is nauwelijks contact. Het enige dat we weten is dat de brug aan zuidzijde komt en op 9.10m. komt te liggen. Wel heel erg mager 5 jaar na bekendmaking besluit over aanleg. Probleem met gasleiding wordt overigens al in studie Haskoning in 2017 aangekaart. Dit alles geeft een beeld van een zeer onbetrouwbare, bureaucratische, non-communicatieve en weinig deskundige overheid.
 2. De 9.10m. waar steeds over gesproken is een farce. 4 laags containervaart kan pas plaatsvinden als alle bruggen in het Julianakanaal aangepast zijn. Op dit moment voldoen 15 bruggen niet aan deze eis. Deze bizarre eis heeft het project echter al 15 jaar gegijzeld. Minister geeft inmiddels zelf aan dat deze eis niet meer heilig is.
 3. Uit de antwoorden van de minister op kamervragen van lid Van Ginneken gaat hij er van uit dat de brug na renovatie voor minimaal 30 jaar zal voldoen aan de geldende constructieve veiligheidseisen. Volstrekt onaanvaardbaar! Vraag is of dat ook geldt voor de gasleiding.
 4. In 2019 is er ook al een grondige renovatie geweest. Deze garandeerde veiligheid maar tot 2024. Dat zijn maar 5 jaar. Uit stukken ministerie blijkt dat men pas in 2024 zicht heeft over wijze waarop renovatie gaat plaatsvinden. Is brug dan nog veilig?

Overlast:

 1. Indien minister ondanks alle voorgaande punten toch besluit om te gaan renoveren is dat voor de inwoners van Itteren en Borgharen volstrekt onacceptabel, acties zullen niet uit te sluiten zijn. Renovatie betekent namelijk maandenlange overlast en grote verkeerstechnische problemen. In 2019 hebben we deze problemen al ervaren toen brug 4 weken volledig werd afgesloten.
 2. Alle vrachtverkeer van Sibelco moet via Borgharen en Itteren. Dat betekent VRI’s op brug Limmel, verkeersregelaars in Pasestraat, parkeerverboden in Itteren en Borgharen. Ook Limmel en Beatrixhaven zullen van het vrachtverkeer hinder ondervinden.
 3. Geen rechtstreeks busverbinding meer met Bunde. Voor passagiers die in Bunde overstappen op trein richting noorden betekent dit veel extra reistijd en extra kosten.
 4. Scholieren naar basisschool Bunde en Stella Maris moeten grote omweg maken met veel tijdverlies.
 5. Boodschappen doen in Bunde/Meerssen, bezoek dokter, apotheek e.d. gaat gepaard met veel extra tijd en omrijden en dus extra kosten.
 6. Vrachtverkeer via Pasestraat zorgt voor scheurvorming in huizen. Naast scheurvorming als gevolg van trillingen zal er ook nog sprake zijn van enorme stof- en geluidsoverlast. Dit zal waarschijnlijk alle huidige normen ver gaan overschrijden. Hierdoor ontstaat een langdurige onacceptabele woonsituatie die ook de nodige psychische belasting met zich mee zal brengen. Het historische stratenpatroon is niet berekend op deze zware verkeersbelasting. Er is tijdens de grensmaaswerken niet voor niks een werkweg aangelegd! Onlangs is de klinkerbestrating in de Pasestraat gerenoveerd, deze zal binnen de kortste keren weer aan gruzelementen worden gereden. Of dit ook gevolgen heeft voor de ondergrondse infrastructuur is nog maar de vraag.
 7. Bereikbaarheid Itteren voor hulpdiensten in noodsituaties.
 8. In bepaalde periodes geeft afsluiting ook problemen voor grote landbouwvoertuigen (b.v. combines en mestwagens).