Chronologisch overzicht problemen brug Itteren

Deel dit bericht:

Dat de brug Itteren inmiddels een lange voorgeschiedenis kent mag bekend zijn. In dit chronologisch overzicht een indrukwekkende lijst met afspraken, beloftes, tijdelijke oplossingen, extra maatregelen, informatie avonden en vooral héél veel overleggen met als conclusie er komt geen nieuwe brug!

Dit chronologisch overzicht is een momentopname en is samengesteld in samenwerking met Dorpsraad Itteren.

1989

 • Gemeente neemt een voorbereidingsbesluit om brug te verplaatsen. Sibelco krijgt na verplaatsing rechtstreekse aansluiting op brug. Oorspronkelijke weg richting brug wordt fietspad. Motivering verplaatsing: i.v.m. zwaar vrachtverkeer heeft brug veel te verduren gekregen en vertoont de draagconstructie tekortkomingen. Toen al!
Zwaar vrachtverkeer op de brug Itteren

1990

 • 23 april 1990 verplaatsing brug zie krantenartikel 900423 de Limburger (en anderen)
 • 17 november 1990 herstel noodzakelijk door aanrijding vrachtauto
Artikel verplaatsing brug Itteren april 1990

2009

 • Handtekeningactie hoogwatervrije verbinding klik hier

2013

 • School Itteren sluit haar deuren. Leerlingen van de basisschool gaan overwegend naar Bunde en moeten dus gebruik maken van de fietsonveilige brug Itteren. Er zijn barriers geplaatst en er is een 30 km regime ingevoerd.

2014

 • 9 mei vragen GroenLinks ex art. 39 i.v.m. veiligheid fietsers zie map gemeente 140509 art 39.
 • 10 juni volgt beantwoording (zie map gemeente)
 • Eerste maatregelen. Problemen dateren natuurlijk van eerdere jaren, daar zijn helaas geen stukken van.
 • De Limburger van 18-12-2014. Itteren krijgt voor eind december 2017 een aparte oversteek voor fietsers en dieren. Kosten € 3 mio te betalen door CG.

2015

 • Omdat het betonnen rijdek niet bestand was tegen de verkeersbelasting is een constructie aangebracht om het betondek te ontlasten (staalplaten). Tevens zijn barriers geplaatst en een VRI. VRI levert veel hinder op i.v.m. lange wachttijden, geen lengtedetectie, negatie rood licht enz. Gemeente doet moeilijk over weghalen dubbele strepen aanduiding 30-km zone. Ze zorgen voor veel verwarring bij automobilisten. Automobilisten rijden niet door tot verkeerslicht en worden niet aangemeld voor groen licht. Gevolg lange files en irritaties bij weggebruikers. Uiteindelijke worden de strepen toch weggehaald, komt er een verkeersplateau en wordt bebording aangepast (doorrijden tot verkeerslicht). Probleem dat auto niet op de inductielus staat komt nog steeds voor met name bij mensen die hier niet bekend zijn.
 • Eindrapportage quickscan variantenstudie (fauna-/fietsbrug) Itteren (inclusief het opwaarderen van de bestaande monumentale brug Itteren naar een zwaardere verkeersklasse inclusief groot onderhoud uiterlijk 2019).

2016

 • 4 oktober 2016 spoedreparatie brug, losliggende platen waardoor veel geluidsoverlast klik hier

2017

2018

 • 2 februari persbericht RWS. Brug Itteren wordt vervangen. Rijk, Provincie en gemeente Maastricht starten planstudiefase. Bedoeling is dat in 2020 de vereiste procedures zijn doorlopen en dat brug in 2023 gereed is voor gebruik.
 • 2 februari De Limburger: kanaalbrug bij Itteren wordt vernieuwd.
 • 5 juli inspectie van brug bekend gemaakt d.m.v. bewonersbrief .
 • 24 aug 2018 Informatieavond wordt verplaatst https://itteren.nl/informatieavond-brug-itteren-wordt-verplaatst/
 • 28 aug 2018 geluidsoverlast https://itteren.nl/geen-nieuws-brug/
 • 3 september 2018 https://itteren.nl/voorlopig-geen-oplossing-rammelende-platen-brug-itteren/
 • 20 sept 2018 geluidsoverlast https://itteren.nl/weer-iets-bij-de-brug/
 • 4 september 1e workshop Beeldkwaliteitsplan Brug Itteren bij Haskoning. Van Itteren zijn Han Hamakers en Sander Bastings deelnemers.
 • De Limburger van 22 oktober: aanpak veiligheid en geluidsoverlast brug Itteren vertraagd.
 • 12 december informatieavond (zie alle info op https://itteren.nl/veel-belangstelling-info-brug/ ) waaronder “ontlastconstructie voor 5 jaar”…. “gevolg geluidshinder” …. Veel klachten uit omgeving” en “uitvoering (brug) 2019”
 • De Limburger van 14 december: zorgen en ergernis bij inwoners Itteren over brug over Julianakanaal.
 • Proefopstelling brug Itteren. Hiermee is aanzienlijke geluidsreductie behaald. Aankondiging groot onderhoud medio 2019.
 • Overleg met RCE over mogelijkheden behoud oude brug.
 • Gemeente heeft bestemmingsplan gewijzigd zodat bouw nieuwe brug past binnen bestemmingsplan Grensmaas.
 • Dorpsberichten herfst https://itteren.nl/wp-content/uploads/2018/10/Dorpsberichten-Herfst.pdf informatieavond gaat niet door: er is niets te vermelden!
Veel belangstelling info avond op 12 december

2019

 • 28 febr. 2019 weer geluidsoverlast https://itteren.nl/wat-nu-met-de-brug/
 • 13 februari BO Maastricht, Provincie, RCE en RWS. Een van de afspraken is dat in overleg met Dorpsraad het Beeldkwaliteitsplan wordt afgerond. Dorpsraad moet schriftelijk worden geïnformeerd (nooit gebeurd!). Openstelling wordt al verschoven naar 2024. RCE moet standpunt bepalen inzake sloop. Kost een jaar!
 • 27 februari bewonersbrief. Geen tijdelijke fietsbrug. Te duur. Dikke maand na informatieavond! Waar is beschikbare budget gebleven?
 • 17 april 2e workshop Beeldkwaliteitsplan.
 • Dorpsberichten zomer 2019 Zie ook https://itteren.nl/wp-content/uploads/2019/07/Zomer-2019.pdf
 • 8 juli. Brug wordt voor 4 weken voor alle verkeer afgesloten i.v.m. renovatiewerkzaamheden. Renovatie betreft tussenoplossing tot 2024 wanneer nieuwe brug in gebruik genomen wordt. In Pasestraat verkeersregelaars om op werkdagen vrachtverkeer te begeleiden. Parkeerverboden in de Pasestraat, deel Ruyterstraat en bocht Geneinde/Op de Bos. In Borgharen parkeerverbod Adam van Harenstraat en tijdelijke verkeerslichten brug Limmel.
 • 29 juli 2019 geen info RWS https://itteren.nl/brug-dicht-tot-9-augustus/
 • 31 juli 2019 https://itteren.nl/bericht-van-rws/ vertraging werkzaamheden. Slechte communicatie.
 • 9 sept 1029 evaluatie https://itteren.nl/evaluatie-brug-rws-en-gemeente/
 • bespreking uitvoeringsovereenkomst bouw nieuwe brug (verwezen wordt naar de BO’s van 2017 en 2019.
 • 20 december 2019 https://itteren.nl/geld-voor-de-brug-is-er-bijna/
Brug Itteren 4 weken afgesloten

2020

 • 17 januari overleg Borgharen en Itteren over zorgen van beide kernen over wegontwerp o.a. n.a.v. fiasco brug Borgharen in de hoop dat niet dezelfde fouten worden gemaakt.
 • 2 juli in de Limburger: Oude brug Itteren in de aanbieding!
 • 23 juni 2020 college besluit over uitvoeringsovereenkomst met RWS (zie bijlage).
 • Eind 2020 tekent RWS uitvoeringsovereenkomst.

2021

 • 18 oktober. Bewonersbrief gemeente Maastricht met aankondiging vertraging bij realisatie. Aanleiding zijn de twee hogedrukgasleidingen. Boren blijkt niet mogelijk. Men heeft in overleg met netwerkbeheerders twee jaar gezocht naar alternatieven. Niet gevonden. Nu is weer jaar nodig voor zoeken naar oplossing! In 2018 is er overigens bij Elsloo een 200 meter lange pijp voor gevaarlijke stoffen onder het Julianakanaal gestoken.
 • 22-10 realisatie nieuwe brug Itteren vertraagd. Persbericht RWS.

2022

 • Van oplossing gasleiding niets meer vernomen. Wel komt bericht dat minister heeft besloten om niet tot vervanging over te gaan maar de brug te willen renoveren.
Zwaar vrachtverkeer blijft voortdenderen, hoe lang nog?

2023

 • 2 maart. RWS heeft besluit renovatie formeel bevestigd aan gemeente. Gemeente heeft dit d.m.v. bewonersbrief d.d. 10 maart bekend gemaakt aan inwoners Itteren en Borgharen.
 • 15 mei. Gemeente maakt aan RWS bekend dat men niet akkoord gaat met wijzigen bestuursovereenkomst van 2020 en dat men er van uit gaat dat aanleg nieuwe brug alsnog gerealiseerd gaat worden.
 • 23 mei. Beantwoording schriftelijke vragen fracties VVD, D66, Groen Links en Forum voor Democratie.
 • 24 mei. Overleg Buurtnetwerken en OBI met wethouder Aarts. Wethouder Aarts licht toe, net zo verbaasd te zijn over het besluit van het ministerie om de brug niet te vervangen door een nieuwe brug. In het gesprek in januari heeft hij zijn ongenoegen uitgesproken naar de directeur en omgevingsmanager van Rijkswaterstaat (de uitvoerende partij voor het ministerie). De gemeente Maastricht heeft nog steeds een uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat en deze is nog steeds geldig.
 • 29 juni. Overleg Buurtnetwerken en OBI met Sibelco over problematiek brug. Sibelco geeft aan dat een afsluiting van de brug tijdens de renovatie vooral een probleem voor de vervoerders zal betekenen. Overlast in de beide kernen en een langere transporttijd zal het gevolg zijn. Ook Sibelco ziet het liefst een nieuwe brug i.p.v. renovatie.
 • 2 oktober. Publicatie op website Dorpsraad in verband met klachten bewoners https://itteren.nl/brug-itteren-2/
 • 11 oktober. Naar aanleiding van de vele klachten van de inwoners van Itteren en Borgharen heeft RWS een ‘vraag en antwoord’ opgesteld waarin nogmaals wordt gewezen op het feit dat er géén nieuwe brug komt maar dat de huidige brug gerenoveerd wordt. De huidige brug is veilig en er wordt gezorgd dat deze ook de komende jaren (met tijdelijke maatregelen) veilig blijft. Kortom het blijft ook de komende jaren aanmodderen.https://itterenborgharen.nl/vraag-en-antwoord-rws-brug-itteren/
 • 21 oktober. In verband met het vervangen van de voegovergangen is de brug afgesloten voor alle verkeer. De uiteindes van de huidige ontlastconstructies zijn verzakt en worden vervangen door versterkte profielen.
 • RWS wil medio 2024 uitsluitsel geven over de wijze waarop renovatie brug gaat plaats vinden.